Uw filters

Verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Transit Textiles Agency B.V.


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, offertes en leveringen van Transit Textiles Agency B.V.

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk tussen verkoper en koper anders is overeengekomen.
2. Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper binnen 8 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst aan de koper laat weten dat hij de overeenkomst annuleert.

3. 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: op het moment van in ontvangst name van de goederen door de koper dan wel de namens de koper handelende derde, bijvoorbeeld de door de koper ingeschakelde (beroeps)vervoerder;
b. indien de goederen door of namens de verkoper worden vervoerd: op het moment van 1e aanbieding dan wel aflevering van de goederen ten huize van of aan het magazijn van de koper dan wel op een ander door koper opgegeven adres.
2. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de koper.
3. De kosten van het vervoer van de goederen in verband met levering komen ten laste van de partij die het vervoer regelt.
4. Voor zover de te leveren goederen namens de verkoper worden vervoerd, worden deze als vrachtgoed of bestelgoed verzonden. Als de koper wil dat de goederen als expresse zending of ijlgoed dan wel per bijzonder transport worden vervoerd, komen de extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn / haar rekening.
5. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt dat wanneer een verkoper het vervoer regelt van een levering van goederen waarvan de waarde minder is dan, of gelijk is aan € 400,00, de vrachtkosten voor rekening van de koper zijn.
6. De verkoper heeft recht op een naleveringstermijn van 15 werkdagen, ingaande daags na afloop van de leveringsdatum of termijn, behoudens orders die zijn voorzien van het predicaat "fix"of "spoed".

4.1.Reclames kunnen door koper slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen 2 weken na ontvangst van de goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de originele staat waarin zij zijn geleverd.
2.Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin en dergelijke vormen geen grondslag voor koper voor klachten.
3.Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen binnen redelijke termijn te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

5. 1.Bij het overschrijden van de overeengekomen uiterste betalingstermijn vervalt een eventueel beroep op betalingskorting en is de koper aan de verkoper een rente wegens te late betaling schuldig van 10 % per jaar over het verschuldigde bedrag.
2. De in gebreke zijnde koper is voor kosten, die door zijn gebrek zijn veroorzaakt, aan de verkoper ter dekking van de buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding verschuldigd conform de wettelijke bepalingen, met een minimum van € 25, = per factuur. Een en ander staat los van eventueel door de rechter vastgestelde proceskosten indien een vordering door verkoper of een derde namens verkoper uit handen is gegeven.

6.1. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen en/of deze leveranties op te schorten, indien:
a.hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico's niet meer of niet meer voldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;
b.de koper een opeisbare factuur van verkoper niet tijdig heeft betaald, dan wel de financiële positie van de koper verslechtert
ten opzichte van het moment waarop de order(s) werd(en) geplaatst, voordat deze geheel is c.q. zijn uitgevoerd.
2. Indien verkoper op grond van artikel 6.1 een order wil ontbinden dient hij dit aan koper mee te delen en koper een termijn van 5
dagen te stellen om alsnog de orders vooruit te betalen , dan wel zekerheid hiervoor te stellen.

7.1. Alle door verkoper aan koper geleverde goederen, zowel betaalde als niet betaalde, blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle ook nog niet vervallen facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog enig bedrag uit hoofde van leveringen dan wel ontstane rente en/ of incassokosten te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de B-to-B marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.
2. Een koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem / haar de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de koper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
3. In het geval van subrogatie als bedoeld in artikel 7.2 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de goederen waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt de koper de goederen voor de gesubrogeerde derde.

8.1. Een verkoper respectievelijk koper zal de wederpartij bij een overeenkomst direct waarschuwen indien zich bij hem / haar een geval van overmacht voordoet.
2. In geval van overmacht aan de kant van verkoper kan de koper geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
3. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

9.1.De contractuele of buiten contractuele aansprakelijkheid van de verkoper ten aanzien van de koper is te allen tijd beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door een door de verkoper afgesloten verzekeringspolis.
2.Indien om welke reden dan ook een verzekering niet tot uitkering overgaat, is de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de verkoper ten opzichte van de koper ten alle tijde beperkt tot het bedrag van de factu(u)r(en) waarvoor een claim wordt ingediend.

10.Deze overeenkomst en alle geschillen die daar mee samenhangen is/zijn onderworpen aan het Nederlandse recht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst(en) dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd/woonachtig is.

Divide